Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 035 - TRUNG HẠ

XÂM CHỮ
Như Ất sơn như họa đối thanh giang,
Môn lý đoàn viên sự sự song.
Thùy liệu bán đồ phân chiết khứ,
Không vi va ngữ đối ngân công.
DỊCH NGHĨA
Núi non như vẻ đối sông trong,
Nhà cửa đoàn viên đủ vợ chồng.
Gảy cánh giữa đàng ai rõ thấu,
Quạnh hiu vắng vẻ chống phòng không.
Thánh ý: Tụng sau hung, phải cẩn phòng, người bệnh hiểm, chủ trùng tang, người đi trở, tài phải hao, hôn không hợp, phòng đi xa .
Tô đông pha giải: Đất nhà tuy tốt, mạng vận chưa thông, gia đạo gặp họa, việc tốt thành không, vợ chồng ly tán, cốt nhục tây đông, mọi việc bất toại, trước sau tương đồng .
LỜI BÀN
Xâm này theo thành ý thì xấu lắm, mọi việc chớ cượng cầu, có bệnh thì phải cầu thầy và van vái ơn trên, hôm nhơn cẩn thận, phòng tiểu nhơn ám hại, chỉ có thánh thần che chở mới được.
Sự tích nàng Chiêu Quân bị quân Mao Giêng Thọ giao thông với Phiên bang làm cho nàng phải hòa Phiên mới đặng cứu trong lúc lâm nguy. Trong khi đi đường đối sanh cảm hứng, nàng có làm bài thơ rằng:
Phận bạc kêu ra lãnh chiếu vàng,
Ôm cầm dời gót chốn môn quan.
Tơ loan lụy ứa dây dùng thẳng,
Ải nhạn sầu tuôn bước ngỡ ngàng.
Mắt lạ biếng nhìn cây cỏ úa,
Lòng quê xin gởi bóng trăng tàn.
Hớn, hồ xa cách đôi trời đất,
Ngọn bút người Mao khéo vẽ đàng.
Xâm này sợ vợ chồng khó hòa hiệp, e có sự tang chế.
(Nguồn sưu tầm)