Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 036 - THƯỢNG KIẾT

XÂM CHỮ
Công danh phú quí tự nàng vi,
Ngẫu trước tiên tiền mạc vấn y,
Vạn lý đăng trình quân hữu phận.
Ngô sơn đảnh thưởng hạo tản qui.
DỊCH NGHĨA
Tự mình cầu mới được giàu sang,
Thấy kẻ đắc thời chớ thở than.
Muôn dặm cơ đồ người có phận,
Lên non chót vót cũng bình an.
Thánh ý: Danh cùng lợi,trể mới thành, tụng được lý, bệnh chậm lành, hỏi tin xa, trở hành trình, hôn nên hợp.
Tô đông pha giải: Phú quí phân định, mau chậm có thời, giữ mưu mà đợi, chớ nóng trể thời, mở cao sự nghiệp, thời đến làm ngay, không cần nghi ngại .
LỜI BÀN
Xâm tốt, công danh tài lợi sẽ có, nhưng phải chậm mới nên, thành ý khuyên ai xin được Xâm này đừng phân bì, đừng ai oán nữa, mỗi người chẳng khác nào hoa nở phải đúng thời kỳ.
Sự tích xưa có 2 cha con chạy loạn lên núi gặp nhau và một danh sĩ tên La Ân đi cầu quan, xin quẻ này sau gặp vua minh quân có câu: " Tôi hiền gặp vua rất dễ, tài tử gặp giai nhơn hơi khó", ( Minh quân lương tể tao phùng dị, tài tử giai nhơn tế ngộ nan).
Xâm tốt cầu hôn rất hạp.
(Nguồn sưu tầm)