Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 039 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Bắc sơn môn hạ hảo an cư,
Nhược vấn chung thời thân khuyết sơ.
Kham tiếu bạo tàn hứa đa sự,
Lân hồng tùy tiện mạc tu thơ.
DỊCH NGHĨA
Bắc sơn phía dưới ở bình an,
Muốn hỏi mạng thời trước phải toan.
Cười kẻ bạo tàn hâm rộn việc,
Nhạn tin rồi sẻ có thư sang.
Thánh ý: Bệnh chọn thầy, tụng nên bãi, cầu tài không, hôn nên xét, đi kịp lúc, cẩn thận làm, sai nên sửa .
Tô đông pha giải: Nơi chốn an thân, không vướng thị phi, việc làm trung tín, không nghe lời dối, phòng hại đến mình, không đồn tin quấy, ma quỉ ẩn trong .
LỜI BÀN
Bệnh phải đổi thầy, kiện phải cầu hòa, tài lợi chậm, cầu công danh phải phòng kẻ tiểu nhơn ngăn cản, hôn nhân xét kỹ, đi xa không thành, sẻ có tin lành trong gia quyến.
Sự tích có ông Đào Nguyên Minh từ bỏ công danh về vườn ẩn sĩ, và một người chọn ở yên nơi phía bắc.
Xâm này nên đề phòng người ganh ghét, rất có thể xuất hành nơi phía bắc sẻ có lợi. Xâm này trước xấu sau tốt.
Xâm đúng câu:
Khuyên đó chớ nghe lời phỉnh,
Cùng ai lui tới chẳng nên gần.
(Nguồn sưu tầm)