Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 041 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Tự nam, Tự bắc, Tự tây đông,
Dục đáo thiên nhai thùy tác để.
Ngộ thử phùng ngưu, tam lộng dịch,
Hảo tương danh tánh bảng đầu đề.
DỊCH NGHĨA
Tẩu nam, tẩu bắc, đến tây đông,
Ý muốn lên trời thật khó mong.
Gặp ngày tý, sửu nên cơ hội,
Tên đề bảng quế gắng nên công.
Thánh ý: Tụng vô định, bệnh đa ưu, chọn thầy trị, tin liền có, hôn sau tốt, mọi việc làm, thân chớ gấp .
Tô đông pha giải: Nếu cầu danh lợi, trước khó sau dể, tháng ngày trong sáng, có tại tý sữu, tiếng tăm hiển hách, tên ghi đầu bảng, trăm việc thuận lợi .
LỜI BÀN
Có bệnh nên đổi thầy, kiện thưa nên hòa, hôn nhơn nên xét kỹ, hành nhơn về chậm, có thai bình an, việc gì thay củ đổi mới thì tốt.
Sự tích một người chí hiếu nhà nghèo vì cha chết nên phải bán mình để chôn cha, khi đào huyệt lại gặp vàng mà sau trở nên giàu sang, lại được vợ đẹp, và anh học trò ban đầu học văn, sau bỏ học văn, học võ, thi đậu làm quan.
Xâm này đổi nghề hay đi xa đặng bình an.
Xâm đúng câu:
Thính thiên an mạng,
Bất tảo tắc vãn.
(Nguồn sưu tầm)