Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 042 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Ngã tăng hứa nhử sự hòa giai,
Thùy liệu tu vi nhử tự hoai.
Đãn cãi tân đồ mạc y cựu,
Dinh mưu ứng đắc xứng tâm hoài.
DỊCH NGHĨA
Trời đã cho người những sự hay,
Nào lại dè đâu chẳng đặng may.
Cảnh cải mới nên, đừng theo cũ,
Kinh dinh mưu sự thỏa lòng hay.
Thánh ý: Bệnh cần thầy, tụng đổi mưu, danh với lợi, đổi việc làm, hôn không nhường, người đi muộn, cần sửa đổi, thần trợ lực .
Tô đông pha giải: Chuyển đổi lời hứa, tự quyết làm càng, phải gặp sửa đổi, mới là hợp thời, trong lòng ngay thẳng, chớ tự coi thường, nếu như sửa lỗi, trời phải giúp cho .
LỜI BÀN
Có bệnh nên đổi thầy, kiện thưa nên hòa, hôn nhơn nên xét kỹ, hành nhơn về chậm, có thai bình an, việc gì thay cũ đổi mới thì tốt.
Sự tích một người chí hiếu nhà nghèo vì cha chết nên phải bán mình đặng chôn cha, khi đào huyệt lại gặp vàng mà sau trở nên giàu sang, lại được vợ đẹp, và anh học trò ban đầu học văn, sau bỏ học văn học võ, thi đậu làm quan.
Xâm này đổi nghề hay đi xa đặng bình an.
Xâm đúng câu:
Hiếu chí ư thiên, tấc phong võ thuận,
Hiếu chí ư địa, tắc vạn vật hóa thuận.
Hiếu chí ư nhơn, tắc chung phước lai lâm.
(Nguồn sưu tầm)