Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 043 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Nhứt chỉ quan thơ hòa cấp thôi,
Biện đơn tốc hạ lãng như lôi.
Tuy nhiên mục hạ đa kinh hiểm,
Tiên bảo bình an khứ phục hồi.
DỊCH NGHĨA
Có chiếu trên ban gọi đến mau,
Thuyền con thường gặp sóng ba đào.
Tuy là trước mắt nhiều nguy hiểm,
Trời phật hộ trì cũng chẳng sao.
Thánh ý: Công danh toại, cầu tài tốt, tụng bệnh hiểm, sau được an, thất vật có, người đi về, hôn tìm xa, lợi không khó .
Tô đông pha giải: Trát quan hỏa cấp, điềm đến ồn ào, trước mắt tuy lo, sau không quấy nhiễu,có thần âm phò, không ai đàm tếu, lai vãng bình an, sao lành chiếu mạng .
LỜI BÀN
Xâm đặng trung bình trong mọi việc, việc gì trước thì nguy hiểm mà sau được vẹn toàn, công danh có, kiện đắc thắng, tiểu nhơn ganh ghét nhưng không sao, đi xa thành công, trông tin sẽ có tin lành.
Sự tích đời Tam Quốc, Lưu Bị lưu lạc ở nhờ đất của Tào Tháo, Tào thì muốn gồm thâu thiên hạ, có ý dò Lưu Bị coi tâm trí thế nào, mới bày tiệc rượu luận anh hùng trong thiên hạ, Lưu Bị giả vờ như người quê mùa, cho nên Tào Tháo không kiểm thúc Lưu Bị. Nhờ vậy mà Lưu Bị mới thoát khỏi tay Tào Tháo, sau lập nên cơ nghiệp nhà Hớn (Lưu Huyền Đức, Tào Tháo phó yến nơi Huỳnh Lạc Hầu).
Xâm đúng câu:
Tiểu tâm thiên hạ khứ đắc,
Khí cang nhứt bộ nan vi.
(Nhỏ nhoi cho qua buổi sa cơ, chớ làm anh hùng trong lúc hai tay không thì có hại cho thân)
(Nguồn sưu tầm)