Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 045 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Hảo tương tâm địa lực canh vân,
Bí thử sơm đầu tống thị phần.
Âm địa bất như tâm địa hảo,
Tu vi đáo để khước vu quân.
DỊCH NGHĨA
Toan lo gắng sức việc cày bừa,
Đất cát mã mồ hãy lọc lừa.
Ruộng tốt đâu bằng lòng dạ tốt,
Trau dồi tâm đức phước dư thừa.
Thánh ý: Lòng phải tốt, đất mới đẹp, bệnh tức an, tụng được lý, tài chớ cầu, tạm giữ mình, người đi tới, sau có vui .
Tô đông pha giải: Sửa lòng tốt đẹp, không có nghỉ sai, tạm theo thân phận, sẽ được trời giúp, đừng đua theo người, phước lộc tốt tươi, con cháu vui vẽ, đều do thiện lai .
LỜI BÀN
Xâm này thánh ý khuyên nên ăn ở hiền lành, cố gắng thì nên cơ nghiệp, có bệnh thì nên cầu thầy, cầu tài có tài, đi xa bình an, cầu hôn hạp, buôn bán thịnh vượng.
Cũng như thuở xưa đời Tây Hán, Lưu Ban trảm xà khởi nghĩa mà được thiên hạ.
Xâm đúng câu:
Nhơn hữu thiện nguyện, thiên địa tùng chi
Giao long thọ khốn thân đàm nhựt
Lôi chắng đằng vân định hửu kỳ.
(Con giao long mằm yên dưới gầm cầu là chờ có gió thì nó sẽ bay cao trên mây xanh có lúc)
(Nguồn sưu tầm)