Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 051 - THƯỢNG KIẾT

XÂM CHỮ
Quân kim bá sự thoa tùy duyên,
Thúy đáo cứ thành thánh tự nhiên.
Mạc thán lai niên bất như ý,
Hỉ phùng tân vận xứng tâm điền.
DỊCH NGHĨA
Phàm người trăm việc phải tùy duyên,
Nước chảy thành sông lẻ tự nhiên.
Chớ sợ sang năm công việc thất,
Sẻ mừng vận tốt thỏa lòng nguyền.
Thánh ý: Danh dần hiển, tụng dần mở, tài sung túc, bệnh tự an, đi có tin, hôn nên định, mạng dần thông, hợp ý lòng .
Tô đông pha giải: Trước mắt mưu vọng, tạm tùy duyên phận, có ngày vinh đạt, hiển hách như nguyện, đừng nên than oán, biến đổi theo thời, dần thấy hanh thông, gặp toàn việc tốt.
LỜI BÀN
Danh lợi có như lòng muốn, có bệnh mau lành, đi xa gặp quới nhơn, cầu hôn hạp, kiện thưa đắc lý.
Xâm thánh ý khuyên ta cứ tự nhiên mà lo việc nào nó đến là nó sẻ đến, nước chảy mãi sẻ thành sông, làm ăn có khi thạnh có khi suy.
Xâm này hạp tháng giêng, hai, ba.
Xâm đúng câu:
Hỉ phùng tân vận xứng tâm điền.
(Sẽ mừng vận mới xứng tâm mình).
(Nguồn sưu tầm)