Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 055 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Cần canh lực tác mạc ta đà,
Y thực tùy thời an phận quá.
Túng sư kinh thương thâu bội lợi,
Bất như trục tuế lẫm hòa đa.
DỊCH NGHĨA
Cầy bừa gắng sức chớ dần dà,
Ăn mặc tùy thời chớ xí xa.
Dẫu có bán buôn thân nhiều lợi,
Chẳng bằng lúa thóc chứa đầy nhà.
Thánh ý: Đừng hỏi danh, chớ tham tài, tụng nên giải, bệnh vô tai,hôn khả tựu, đi xa về, mưu tính thành, phước tự tới .
Tô đông pha giải: Ăn mặc tự đủ, cưỡng cầu phải tổn, tạm lo cày cấy, lấy nông cơ bản, kinh doanh nhạy khéo, mới được lâu dài, an phận thủ thành, vinh đạt sẽ tới .
LỜI BÀN
Đừng quá tham lam danh lợi, an phận tùy duyên qua buổi, công danh chậm, kiện nên hòa, hôn nhơn hạp, đi xa thành.
Tích xưa, có người học nửa chừng rồi tính đi buôn, đi buôn lỗ lại về học, 3 năm sau thi đậu.
Xâm có ý khuyên người nên an phận, nghề nào nên giữ nghề ấy cho tinh thông.
Xâm đúng câu:
Sông có khúc, người có lúc,
Hễ có chí thì nên.
 
(Nguồn sưu tầm)