Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 059 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Môn suy hộ lãnh khổ linh đinh,
Tự thán kỷ cầu bất nhứt linh.
Hạnh hữu tổ tông âm chất tại,
Hương yên vị đoạn thục minh linh.
DỊCH NGHĨA
Cửa nhà hiu quạnh cảnh tang thương,
Cầu thánh chẳng linh dạ thảm thương.
May có ông bà tu phước đức,
Con nuôi,con nối,lửa vừa hương.
Thánh ý: Danh khó giữ, tài khó tính, tụng bất lợi, bệnh chớ lo, hôn khá hợp, tin không có, tiện đi xa, năng tu tỉnh.
Tô đông pha giải: Cửa nhà cầu khẩn, việc lành ít có, may còn tổ tông, lưu lại âm đức, nếu hỏi nối dỏi, khác họ là hay, ráng làm việc thiện, mới được tin lành .
LỜI BÀN
Xâm như đúng thì cầu con là phải hơn, hoặc cầu hôn thì hạp lắm. Còn như cầu tài hay cầu danh thì phải nhờ quớ nhơn giúp mới thành, cầu bệnh thì phải van vái và đổi thầy thì mới mạnh.
Tích xưa, có một người nhà giàu không con, đi xin được quẻ này, sau nuôi con nuôi vợ thì cũng sinh được con trai.
Xâm đúng câu:
Nhơn hữu thiện nguyện,
Thiên địa tùng chi.
(Người có chí nguyện chơn thành, trời đất cũng giúp thêm mà nên).
(Nguồn sưu tầm)