Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 006 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Hà lao cổ sắt cánh suy sanh,
Thốn bộ như đăng vạn lý trình.
Bi thứ, hoài nghi bất tương tính,
Hưu tương tư ý ức nung tình.
DỊCH NGHĨA
To nhỏ giọng cầm nổi nhớ trông,
Đường xa muôn dặm luống trong mong.
Hơn thua chưa chắc về ai được,
Mưu vọng chưa thành chớ có mong.
Thánh ý: Công danh không , tài lộc tan , bệnh khó thuyên , phòng thêm khó , hôn bất thành , tụng chậm xử , người đi trể , chớ thở than .
Tô đông pha giải: Các việc lao tâm , có lui không tiến , mưu vọng bất thành , nghi ngại không tin , cầu hợp chẵng hợp , muốn tròn chưa tròn , chỉ nên thủ phận , chớ khá đổi dời .
LỜI BÀN
Quẻ Xâm có hơi xấu, công danh trắc trở, tiền bạc hao hụt, vợ chồng cắn đắng, hôn nhơn chậm, kiện tụng nên hòa, người xa về chậm, sanh sản bệnh hoạn, phải ráng ăn ở hiền lương mà nhờ ơn trên mới khỏi.
Cũng như tích ông Lạng Tương Như đem ngọc Biên Hòa qua nước Tần, nhờ có biên tài vô ngại, nên lại đem ngọc trở về Triệu. Sau bị Diêm Pha là tướng võ ỷ quyền lăng nhục Tương Như, nhờ sự nhịn nhục mà sau Diêm Pha cám nghĩa kết làm bạn hữu chí thân. Vợ Lang Tương Như khi vắng chồng ở nhà tự đặt khúc Trường tương tự, cho đến nay hậu thế cũng còn ái mộ ( truyện Đông Châu liệt quốc).
Xâm này trước xấu sau tốt.
Xâm đúng câu:
Lấy đức mà báo oán,
Thì oán trả lại ơn.
(Nguồn sưu tầm)