Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 064 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Kiết nhơn tương ngộ bồn hòa đồng,
Hướng hữu trì mưu thiên thúy ông.
Nhơn lực bất lao công luận hiệp,
Sự thành công bội tiếu đàm trung.
DỊCH NGHĨA
Người lành hội ngộ chí hòa đồng,
Thêm nỗi nên hư tại hóa công.
Chẳng nhọc sức mình nhiều kẻ giúp,
Sự thành công lớn rất nên vui.
Thánh ý: Qúi có hồi, tụng có hậu, danh phải thành, bệnh phải lùi, tài có dư, hôn nhân tốt, hỏi tin tức, sẽ biết liền.
Tô đông pha giải: Cùng người mưu vọng, được gặp người quí, đưa tay trợ giúp, các việc vừa lòng, đừng cố ráng sức . thành tựu rất dể, ra vào điều hợp, cát lợi điều có .
LỜI BÀN
Xâm tốt, danh lợi tốt, kiện đắc lý, đi xa đặng lợi, hôn nhơn thành, có thai sanh trai, cầy tài chắn chắn.
Tích xưa Bảo Thúc Nha kết bạn cùng Quản Trọng là bực chơn tài Quản Trọng nhà nghèo, khi chung vốn đi buôn, lúc nào chia lời thì Quản Trọng cũng dành phần nhiều hơn. Có người bình phẫm thì Thúc Nha cười mà nói rằng "bạn tôi người đúng đắn nhưng nhà nghèo, còn mẹ già nên phải chia phần nhiều hơn để nuôi mẹ". Còn khi ra trận thì Quản Trọng đi sau, mà chừng về thì lại về trước, có người bình phẩm thì Thúc Nha cũng trả lời rằng: "Vì bạn tôi phải dưỡng thân mà nuôi mẹ, nên ra trận đi sau, còn về mà đi trước là có ý khoe với mẹ để mẹ mừng mà sống thêm".
Quả đúng như thế, chừng công thành danh đạt, Quản Trọng nói rằng: "Sanh ta là mẹ ta, mà biết ta chỉ có Bảo Thúc Nha" (Truyện Đông Châu).
(Nguồn sưu tầm)