Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 065 - THƯỢNG THƯỢNG

XÂM CHỮ
Hạnh ngộ thanh thông hảo trước tiên,
Thiên thai hải giác lợi an nhiên.
Bửu kim trọng hoạch đồng nhơn thuận,
Hậu tài tu nghiệp đại xuyên.
DỊCH NGHĨA
May gặp thời vận thái hanh,
Ven trời góc biển vẫn an thân.
Được nhiều của báo người đồng thuận,
Chở qua sông suối cũng bình yên.
Thánh ý: Tài được nhiều, danh dược cao, hôn nên hỏi, hợp kiện tụng, bệnh dứt nhanh, người đi dộng, họa tiêu tan, phước tăng nhiều .
Tô đông pha giải: Số cực lúc đông, nghèo lâu phải thông, qua tới mùa xuân, sắc vui trùng trùng, xuân mới đã đến, hòa khí dư tràn, nếu gặp người quí, trăm việc điều thông .
LỜI BÀN
Xâm tốt lắm, ví như người lái buôn đi xa, khi trở về chở đầy vàng bạc qua sông hiểm trở mà về cũng bình an.
Xâm này trăm việc, việc nào cũng đặng trọn tốt (Sự tích anh lái buôn đắc chí).
Xâm đúng câu:
May gặp thời hanh, vận cũng thông,
Ven trời góc biển vững như không.
Đặng nhiều vàng bạc, người đồng thuận,
Chở khỏi qua sông, việc đặng xong.
(Nguồn sưu tầm)