Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 007 - ĐẠI KIẾT

XÂM CHỮ
Tiên phong đạo cốt bổn thiên danh,
Hựu ngộ chơn tiên vị chủ manh.
Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc,
Nhứt triêu dẫn lãnh hướng thiên hành.
DỊCH NGHĨA
Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh,
May gặp nhơn tiên chỉ dẫn rành.
Luyện thuốc trường sanh trong động đá,
Ngày sau nhẹ bước tới mây xanh.
Thánh ý: Mưu danh toại . cầu tài tốt , tụng thắng lý , bệnh chớ lo , người đi tới , phong thủy tốt , hôn nhân hợp .
Tô đông pha giải: Trời sinh phú quí , phải có thần giúp , người phàm thành tiên , nhảy vượt vận lộ , sẽ gặp người quí , tài vật qui tập , trăm việc đại cát , đừng có buồn rầu .
LỜI BÀN
Công thành danh toại, xuất hành gặp kỷ, cầu tài có tài, cầu con có con, cầu bệnh mau mạnh, kiện thưa đắc lý, hơn nhơn rất hạp.
Sự tích ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn sau thành tiên, dương danh nơi chốn Quần Tiên Hội (xem Đông Du Bát Tiên sẽ rõ). 
Xâm tốt lắm nhưng cũng phải là người phước đức và bực đại nhơn mới được như ý. Kẻ tâm trí bực trung thì ăn ở hiền lương và cầu khẩn ơn trên ban cho mới tốt.
Xâm đúng câu:
Xuất hành cầu kiết,
Gặp bực quí nhơn.
(Nguồn sưu tầm)