Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 072 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Hà cừ bàng lộ hữu cao dê,
Khá than trường bộ nhựt di tây.
Tùng hữu vinh huê hữu thời tiết,
Trực tu Hầu Khuyến hoán Kim kê.
DỊCH NGHĨA
Suối sông đường sá nẻo quanh co,
Trời xế đường dài khó bôn ba.
Dầu được vinh huê thời tiết tốt,
Gặp khỉ, chó, gà mới thỏa cho.
Thánh ý: Cầu tài trể, có bệnh hiểm, danh khó thành, tin còn xa, tụng sau hung, hôn phải trể, đất chưa ổn .
Tô đông pha giải: Đường lộ gồ ghề, gặp lúc suy trể, cầu sự đa nan, làm tự thở than, năm thân dậu tuất, đến lúc tháng năm, sẽ được như nguyện .
LỜI BÀN
Xâm có hơi xấu, mọi việc đến chậm, hạp tháng 7, 8 và 9, cầu tài đặng ít, hôn nhơn nên xét kỹ, có bệnh nên đổi thầy, kiện thưa nên hòa, phải đề phòng tiểu nhân ganh ghét, đi xa mới khá hơn.
Cũng như tích ông Phạm Lãi bỏ chốn cũ, đi qua xứ khác làm ăn mà trở nên phú hộ.
Xâm đúng câu:
Điềm ứng Kim năng sanh Thủy,
Âm dương có kẻ trợ an.
Cầu quan áo gấm mặc xuê xoang,
Xứ lạ cầu tài đắc lợi.
(Nguồn sưu tầm)