Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 074 - THƯỢNG THƯỢNG

XÂM CHỮ
Thôi ngụy, thôi ngụy, phục thôi ngụy,
Lý hiểm như di khứ phục lai.
Thân tợ Bồ Đề tâm tợ kính,
Trường giang nhất đạo phóng xuân hồi.
DỊCH NGHĨA
Diệu vợi đường quanh rất hiểm nguy,
Gay go hồi khứ khó nên đi.
Thân như tượng phật, tâm như cánh,
Một nẻo sông dài, xuân đến nơi.
Thánh ý: Tụng với bệnh, hiểm sau bình, danh với lợi, được thông hanh, hôn trước khó, sau tất thành, người đi tới, phước tự sanh .
Tô đông pha giải: Đường đi hiểm trở, lòng phải vững vàng, chuyễn hung thành cát, sau khỏi âu lo, phải theo lẻ phải, chớ có đổi lời, bước đường bằng phẳng, phúc sẽ tới liền .
LỜI BÀN
Cầu công danh thì trước khó mà sau dễ, có bệnh nên cầu ơn trên, hôn nhơn nên xét kỹ, kiện tụng nên hòa, đi xa đặng, người đi xa về, Xâm này hạp tháng giêng, hai, ba và tháng chạp.
Sự tích ông Thôi Võ nhà nghèo đi cầu công danh, lúc đi vì nghèo phải đi bộ, chừng thành công về đi xe rỡ ràng cho cha mẹ.
Xâm đúng câu:
Áo gai trong lúc lìa quê,
Khi về áo gấm rỡ ràng mẹ cha.
(Nguồn sưu tầm)