Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 075 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Sanh tiền kiết đắc hảo nhơn duyên,
Nhứt tiếu tương phùng tính tự nhiên.
Tương đương nhơn vật vô cao ha,
Đắc ý hau luận phú dữ bần.
DỊCH NGHĨA
Tiền kiếp nhơn duyên đã tạo thành,
Mừng nay gặp mặt dạ thêm thành.
Sánh đôi vừa lưc không cao thấp,
Chẳng luận giàu nghèo chí quyết thành.
Thánh ý: Tài vật tụ, bệnh liền khỏi, nếu hỏi tụng, nên gặp chủ, gắng làm thiện, cầu thần trợ, người đi về, việc không trở .
Tô đông pha giải: Đã có hẹn ước, thấy mặt như thân, mưu làm đều đồng, việc nhiều thành tựu, đâu cần gặp mặt, lại chia đôi bên, theo thuận tiến hành, sẽ không lục đục .
LỜI BÀN
Xâm này tốt lắm, được hai việc hạp là cầu hôn và buôn bán thì đặng thành tựu mỹ mãn, còn bệnh hoạn và thưa kiện thì nan phân, ai có trước thì được
Cũng như sự tích xưa kia có một người giàu kết bằng hữu với người nghèo, nhờ sự tương trợ mà sau người nghèo trở nên giàu và có vợ đẹp.
Xâm đúng câu:
So ra ai kém đâu,
Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hột vàng.
(Nguồn sưu tầm)