Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 077 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Mộc hữu căn cai thủy hữu nguyên,
Quán đương tự thử cứu kỷ nguyên.
Mạc tùy đạo lộ nhơn nhân ngữ,
Tụng đáo chung hung thị chí ngôn.
DỊCH NGHĨA
Cây thì có gốc, nước có nguồn,
Tự người xét lấy chỗ căn nguyên.
Chớ nghe lời siềm người nngoài xúi,
Kiện cáo rồi sau sự rất hung.
Thánh ý: Kiện nên hòa, bệnh cầu khấn, danh bất lợi, hôn không dài, phòng khẩu thiệt, người đi tới, việc cẩn thận, đừng nóng dội .
Tô đông pha giải: Họa do tích ác, xem kỹ nguyên do, Giữ lòng lương thiện, bệnh được an toàn, tự mình cẩn thận, đừng tin lời người, Nếu lòng không vững, họa sẽ tới ngay .
LỜI BÀN
Đừng sanh sự gây gỗ với ai không tốt, kiện nên hòa, phòng tiến thị phi, đi xa không thành, cầu tài chưa có, đừng nghe lời người ta xúi mà mang họa, đừng bỏ gốc mà theo ngọn, có cầu vái thì nên nhớ mà trả lễ. Đừng ham mới mà bỏ cũ.
Xâm này hạp về tháng 11, còn ngày thì ngày tý có tin tức, hay là sẽ có tài lợi như đặng ý.
Xâm đúng câu:
Nhịn, nhịn, nín thì hay.
Cượng cầu trăm sự chẳng hòa hài.
(Nguồn sưu tầm)