Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 078 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Gia đạo phong vinh tự bảo an,
Dã du tráng lý lập Càn, Khôn.
Tài gia hại ký quân dương tỉnh,
Phước hữu hoài thai họa hữu môn.
DỊCH NGHĨA
Gia đạo phong vinh tự bảo an,
Dã du tráng lý lập Càn, Khôn.
Tài gia hại ký quân dương tỉnh,
Phước hữu hoài thai họa hữu môn.
Thánh ý: Chớ tham cầu, sẽ tự hại, hỏi kiện tụng, tức khắc ngưng, bệnh cầu thần, hôn chọn thiện, đi chưa tới.
Tô đông pha giải: Gia đạo xương thạnh, nhờ do cẩn thủ, tự mình chủ trương, khấn cầu phò hộ, khinh tài trọng đạo, mới được dài lâu, thiện thiện ác ác, tự làm tự chịu .
LỜI BÀN
Theo thánh ý thì khuyên đừng quá tham lam, hay là dùng tiền của mà mưu hại người ta thì không nên, phải tĩnh ngộ làm lành lành dữ, tin xa sẽ về, hôn nhơn nên xét kỹ, có bệnh được mạnh, cầu quan được nhưng hơi chậm, có quới nhơn giúp mọi việc.
Xâm đúng câu:
Đa tài thì thường lụy thân.
Quân tử có cang mà cũng có nhu hòa.
Đừng làm việc cầu may.
 
(Nguồn sưu tầm)