Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 081 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Dã quân tài vật tại dương quân,
Mưu tại tâm khi tha tự gian.
Hạ hữu tao dài minh nguyệt cảnh,
Thính lai đối chiếu phá cơ quan.
DỊCH NGHĨA
Thọ lãnh của người phải liệu toan,
Lòng dối âm mưu tính kế gian.
May có trên cao gương sáng rỡ,
Gian nguy ứng hiện rõ hành tàng.
Thánh ý: Tụng đừng dối, theo bổn phận, bệnh gặp thầy, danh chớ hỏi, hôn cẩn thận, việc thẩm tra, người đi trể.
Tô đông pha giải: Tài vật phụ người, dối lừa tự ta, trong có quỉ thần, hiện hữu luật pháp, có ngày xét tỏ, khó thoát họa tai, mọi việc theo lòng, làm mới hiệu quả.
LỜI BÀN
Kiện thưa có lý, có bệnh gặp thầy hay, danh phận chớ lo, nhưng đừng làm quấy, hôn nhơn trời định, có thai nghén đặng tốt, tin xa về đến, cầu tài có tài, nên giữ lòng chơn chánh thì có thần nhơn phò hộ.
Xâm đúng câu:
Người có chí thành thiện nguyện,
Thì trên cao trời chứng tấm lòng ngay.
(Nguồn sưu tầm)