Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 082 - THƯỢNG KIẾT

XÂM CHỮ
Bí tử thù trung nhứt bối hiền,
Khuyến quân đặc đạt dữ châu tuyền.
Thử thời tân chủ quan tương hội,
Tha nhựt vương hầu khước tịnh kiên.
DỊCH NGHĨA
Đây đó cũng trong một bọn hiền,
Khuyên người khá gắng giữ lời nguyền.
Buổi nay chủ khách đồng vui hiệp,
Vương bá ngày sau sánh quớ quyền.
Thánh ý: Tài tất được, danh tiến cử tụng được lý, bệnh có nguyện, hôn nên thành, người ssi tới, phát phước căn, do tích đức.
Tô đông pha giải: Việc có liên quan, phải có hiêu lực, việc lo chu đáo, nhận được báo đức, mọi việc mưu tính, gặp quí mới được, thần lực phò trì, có ngày phước báo.
LỜI BÀN
Tài lợi đều có, gặp bực đại nhơn, kiện tụng đắc lý, có tin lành, có thai sanh trai, bệnh mau lành, hôn nhơn hạp.
Xâm tốt lắm, cũng như sự tích ông Quách Hải Thô gặp ông Bao Công mới xử bà Lý Thần Phi bị gian thần làn hại phải trốn trong lò gạch trong 18 năm trời, lại mù mắt. Sau vua Tống Nhơn Tôn rước về và cầu khẩn ơn trên nên mẹ ông được khỏi bệnh mù mắt (Truyện Vạn Huê Lầu).
Xâm đúng câu:
Hoàng thiên hữu nhãn,
Thiện ác đáo đầu, chung cuộc có báo ứng.
(Nguồn sưu tầm)