Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 086 - THƯỢNG THƯỢNG

XÂM CHỮ
Nhứt ban hàng hóa háo chiêu yên,
Tích thiếu thành đa tự phú thiên.
Thường bá tha nhơn tị tự ký,
Quảng tu nhựt lậu thăng kim triệu.
DỊCH NGHĨA
Buôn bán như vậy cũng đặng yên,
Bán nhiều mua ít mới là nên.
Sánh người xét phận hằng lo phận,
Ngày sau mới thấy sẽ sang giàu.
Thánh ý: Tài lộc phú, tụng được lý, hôn hòa hợp, bệnh dần dứt, hỏi người đi, chưa hẹn về, đừng hại người, người như ta.
Tô đông pha giải: Cùng chung buôn bán, đều nên cửa nhà, lấy người so ta, chớ nên tự khoe, tự nhiên trời giúp, phước lộc thuận tốt, càn hợp tiện lợi, như gấm thêm hoa.
LỜI BÀN
Tài lợi có, kiện thưa đắc lý, đi xa thành, người xa sẽ về đến, bệnh đặng mạnh, hôn nhơn hạp, thai nghén bình an, gặp quới nhơn giúp đỡ.
Sự tích như anh lái buôn làm giàu gặp cơ hội.
Xâm này hạp tháng giêng, hai, ba.
Xâm đúng câu:
Tích thiểu thành đa,
Giàu lớn có mạng trời
Giàu nhỏ bởi cần lao.
(Nguồn sưu tầm)