Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 089 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Tôn tiền vô sự thả câu ca,
Thời vị lai thời nại nhược hà?
Bạch mã độ giang tuy nhựt mộ,
Hồ đầu thành tựu khán nguy nguy.
DỊCH NGHĨA
Rảnh rang chén rượu lại ca bài,
Chưa gặp vận thời biết cậy ai?
Ngựa bạch qua sông tuy rằng khó,
Mà qua sông được mới là tài.
Thánh ý: Danh chưa được, tài phải trể, bệnh dần khỏi, tụng nên hòa, thuận gia đao, mới an lòng.
Tô đông pha giải: Thời vận chưa gặp, tạm phải hài lòng, qua tới năm ngọ, việc tốt tới ngay, tuy gặp cảnh khó, lành đến bất ngờ, mọi người đều thấy, tích lủy nhiều tài.
LỜI BÀN
Danh có mà đến chậm, bệnh mạnh, người xa sẽ về, kiện thưa nên hòa, hôn nhơn nên xét kỹ, buôn bán trung bình, Xâm này hạp tháng năm hay là năm Ngọ có tài lợi, hoặc có tin lành.
Sự tích: Mã Siêu là tướng của Tây Lương đánh với Quan Công té xuống ngựa, Quan Công là bực anh hùng không nỡ giết người té ngựa, sau Mã Siêu cảm nghĩa qui thuận Quan Công (Tam Quốc).
Xâm đúng câu:
Tùy thời quới dỏng tri vô địch.
(Anh hùng mới biết chí của anh hùng)
(Nguồn sưu tầm)