Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 090 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Không động thành lý sự như hà,
Vô sự như quân hữu kỳ gia?
Khuyến như bất tu cầu trí đảo,
Đồ lao sanh sự khổ tư tâm.
DỊCH NGHĨA
Thế đời bến khổ chớ nài hà,
Vô sự như người có mấy ai?
Khuyên đó chớ nên cầu khẩn đạo,
Thất công luống nhọc rất thiết tha.
Thánh ý: Tụng nên hòa, cầu tài không, hôn chưa thành, bệnh chẵng lo, tin chưa tới, đừng làm khác, không khấn cầu, tạm an cư.
Tô đông pha giải: Việc người rối ren, đây được an nhàn, không cần cầu khấn, dại cầu rối thêm, mang vào khẩu thiệt, phải vướng họa tai, nên gắp ổn định, mới được an bình .
LỜI BÀN
Kiện nên hòa là hay, tài có ít, hôn nhơn hạp, bệnh có thể mạnh, tin xa chưa về, đi xa không thành. Trăm sự phải nên chậm rãi mới thành công.
Sự tích: Dương Văn Quan, là tướng có tài mà phải bị giặc vây, sau nhờ có viện binh đến cứu thoát.
Xâm đúng câu:
Tiên ưu hậu hỉ phùng.
(Trước thì lo rầu, sau vui mừng)
(Nguồn sưu tầm)