Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 095 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Tri quân trụ lý hữu bữu châu,
Sanh bất phùng thời mạc cượng cầu.
Khả thán đầu lư dĩ như hứa,
Như kim phương đắc quí nhơn phò.
DỊCH NGHĨA
Biết người trong túi có báu châu,
Sanh phải lỗi thời khó cượng cầu.
Than thở ngọc kia còn được giá,
Quới nhơn gặp đặng chẳng lo âu.
Thánh ý: Tài phát trể, tụng sau thua, danh chậm thành, hôn chưa quyết, hỏi tin xa, biết tháng này, gặp quí nhân, tai nạn dứt.
Tô đông pha giải: Giấu của đợi thời, tính khéo làm sai, lúc này đứng tuổi, quí nhân phò trì, mọi việc mưu tính, cũng phải gặp thời, phước lộc hơn trước, tự phải vượt phát.
LỜI BÀN
Theo Thánh ý thì người xim quẻ Xâm này có tài và có lòng tốt mà chưa gặp thời thì ráng ẩn nhẩn mà đợi cơ hội sẽ đến.
Cầu tài chậm, đi xa gặp quới nhơn, bệnh mau lành, cầu hôn xét kỹ càng, Xâm này hạp tháng ba và ngày thìn cùng là năm Thìn thì tốt lắm. Xâm này xin việc hôn nhơn thì phải hơn.
Xâm đúng câu:
Minh quân lương tể tao phùng dị,
Tài tử giai nhơn tế ngộ nan.
(Nguồn sưu tầm)